X
! !
! !
X
 
X
     
 MA1
+-
 MA2
+-
 MA3
+-
 MAonMA
V
 EMA1
+-
 EMA2
+-
 EMA3
+-
 Bolinger
V
 PSAR
V
 Keltner
V
 MACD
V
 .Stoc
V
 .Slow Stoc
V
 RSI
+-
 SRSI
+-
 CCI
+-
 ROC
+-
 DMI
+-
 W%R
+-
 ATR
+-
 FORCE
+-
 MFI
+-
 OBV
+-
 CMF
+-
 MA on Volume
+-
 Vwap
V
 Accum/Dist
+-
 Aligator
V
 Ichimoku
V
( )
 McClellan
V
 Arms Index
V

/

 -
  -
:
  -
  ( )!-
'
'
,
 |   | 
 |   | 
%
,