X
מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור

בחר את הקורס אליו תרצה להירשם:

 • סדנא – גורביץ ומוטי כהן טכני ופונדמנטלי
  650 ₪
 • קורס – שיטת תשע השאלות - אייל גורביץ
  2900 ₪
 • קורס - תשע השאלות השלב הבא - אייל גורביץ
  1700 ₪
 • קורס – Stock Picking – מוטי כהן
  2900 ₪
 • סדנא – ביטקוין כרטיס הכניסה – מוטי כהן
  1850 ₪
 • קורס – מסחר יומי למטרת הכנסה – מוטי כהן
  2900 ₪
 • קורס – מסחר במט"ח וסחורות למטרת הכנסה – מוטי כהן
  2900 ₪
 • קורס מסחר באופציות לשוק האמריקאי – מוטי כהן
  2900 ₪
 • סדנא – מיומנויות מסחר עם אייל גורביץ
  750 ₪
 • סדנא – תעודות סל וקרנות עם מוטי כהן
  690 ₪
 • הקורס המשולב פרונטלי – טכני ופונדמנטלי מוטי ואייל
  6900 ₪

מלא את פרטיך בטופס:

אם ברצונך לקבל חשבונית הרשומה על שם חברה, אנא מלא הפרטים הבאים:המשך לתשלוםפירוט אודות הקורסים וקישור להורדת סילבוס:

סדנא – ביטקוין כרטיס הכניסה – מוטי כהן
הקורס יתקיים באינטרנט באמצעות מערכת WEBINAR למשך תקופת הקורס. השיעורים יוקלטו וניתן יהיה לצפות בהם באתר הקורס מייד לאחר סיומם.
פרטים נוספים


קורס אינטרנטי - מבוא להשקעות בשוק ההון – דרור גילאון
הקורס יתקיים באינטרנט באמצעות מערכת WEBINAR למשך תקופת הקורס. השיעורים יוקלטו וניתן יהיה לצפות בהם באתר הקורס מייד לאחר סיומם.
פרטים נוספים


קורס אינטרנטי – שיטת תשע השאלות - אייל גורביץ
הקורס יתקיים באינטרנט באמצעות מערכת WEBINAR למשך תקופת הקורס. השיעורים יוקלטו וניתן יהיה לצפות בהם באתר הקורס מייד לאחר סיומם.
פרטים נוספים


קורס אינטרנטי –תשע השאלות השלב הבא - אייל גורביץ
הקורס יתקיים באינטרנט באמצעות מערכת WEBINAR למשך תקופת הקורס. השיעורים יוקלטו וניתן יהיה לצפות בהם באתר הקורס מייד לאחר סיומם.
פרטים נוספים


קורס אינטרנטי – בניית תיק השקעות – מוטי כהן
הקורס יתקיים באינטרנט באמצעות מערכת WEBINAR למשך תקופת הקורס. השיעורים יוקלטו וניתן יהיה לצפות בהם באתר הקורס מייד לאחר סיומם.
פרטים נוספים


קורס אינטרנטי - מסחר יומי למטרת הכנסה – מוטי כהן
הקורס יתקיים באינטרנט באמצעות מערכת WEBINAR למשך תקופת הקורס. השיעורים יוקלטו וניתן יהיה לצפות בהם באתר הקורס מייד לאחר סיומם.
פרטים נוספים


קורס מסחר באופציות לשוק האמריקאי – מוטי כהן
הקורס יתקיים באינטרנט באמצעות מערכת WEBINAR למשך תקופת הקורס. השיעורים יוקלטו וניתן יהיה לצפות בהם באתר הקורס מייד לאחר סיומם.
פרטים נוספיםתנאי התקשרות:

כללי:  הנרשם מתחייב בזאת, כי כל התשלומים המפורטים בטופס ההרשמה יבוצעו במלואם ובמועדם, הבטחת מקום בקורס תעשה רק עם הסדרת התשלום באופן מלא, פתיחת קורס מותנית במספר משתתפים מינימאלי שיקבע ע"י בורסה גרף. בורסה גרף שומרת לעצמה את הזכות לדחות פתיחת מועד קורס, לשנות את תכני ומבנה הקורס ע"פ שיקול דעתה המקצועית, כמו כן שומרת לעצמה בורסה גרף את הזכות לשנות מיקום העברת שיעורי הקורסים למקום חליפי על פי החלטתה הבלעדית, אם ייווצר צורך וכל עוד המקום החליפי יהיה ברמה נאותה ובמרחק וזמן הגעה סביר מהמתקן המקורי בו החל הקורס. הנרשם מתחייב לשמור על נהלי קורסי בורסה גרף כפי שיובאו בפניו על ידי המרצים. בורסה גרף שומרת לעצמה את הזכות להרחיק תלמידים, ללא החזר כספי, עקב התנהגות לא נאותה או מקובלת.

דמי רישום וביטול :  הנרשם רשאי להודיע על ביטול הרשמתו לקורס עד 14 ימי עסקים טרם מועד פתיחת הקורס ללא תשלום כלשהו, עבור הודעת ביטול שתינתן פחות מ 14 ימי עסקים אך טרם תחילת הקורס ייגבו דמי ביטול בסך 15% ממחיר הקורס המלא. לאחר פתיחת הקורס ניתן להקפיא ההשתתפות בקורס בכל זמן וניתן יהיה להשלים שיעורים חסרים, ללא תשלום אך ורק ע"ב מקום פנוי, מתוך רשימת הקורסים שיתקיימו באותו זמן בלבד ובתיאום מול בורסה גרף. בורסה גרף אינה מתחייבת כי קורס שהשתתפות בו הוקפאה ע"י הלקוח ייערך פעם נוספת ו/או באותה מתכונת. כל פנייה לביטול/הקפאה תעשה בכתב בלבד ומותנית באישור קבלתה ע"י בורסה גרף.

הצהרה :  הנרשם מצהיר כי הובהר וידוע לו כי מטרת המידע המועבר בקורס, חומרי הלימוד, בשיעורים, באתר האינטרנט, בחדר הלימוד האינטראקטיבי , באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת (להלן: המידע) ע"י בורסה גרף, היא לימודית ולצרכי תרגול בלבד. כן מצהיר הנרשם כי ידוע לו כי המידע אינו בגדר המלצת השקעה או כתחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכיו של כל אדם. התלמיד מצהיר כי הובהר וידוע לו כי המדריכים/מרצים בקורסי בורסה גרף ואייל גורביץ ו/או מטעמו אינם עוסקים בייעוץ השקעות ו/או בניהול תיקי השקעות ואינם בעלי רישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות והניהול תיקי השקעות, התשנ"ה -1995 ועשויים להחזיק או לפעול בניירות ערך המוזכרים על ידם. הנרשם מצהיר כי הובא לידיעתו והובהר לו במפורש כי עסקאות מסחר במניות, במט"ח, בני"ע ובאפיקים ובמכשירים פיננסים (להלן:עסקאות מסחר) הן בעלות אופי ספקולטיבי ובעלות סיכון גבוה. וכי הנרשם עלול כתוצאה מפעולות המסחר שיבצעו/או ימנע מביצוען, להפסיד כספים. הנרשם מצהיר במפורש כי המדריך אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדל שיבוצעו על ידי הנרשם ו/או על ידי מי מטעמו ו/או לכל הפסד ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יכול וייגרם לנרשם, הן באופן ישיר ו/או עקיף כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע עסקאות מסחר ו/או כתוצאה מהתקשרות הנרשם עם גופים כלשהם. הנרשם מוותר בחתימתו על מסמך זה על זכות תביעה עתידית נגד המדריכים המרצים ו/או אייל גורביץ בע"מ ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שייגרם לו בקשר עם עסקאות מסחר. הנרשם מצהיר כי הובהר וידוע לו כי כל המיצגים ו/או ההמלצות אשר יינתנו בקורס או אחריו אשר ניתנו בכתב ו/או בע"פ ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת, בקשר עם סוחרים ו/או ברוקרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, אין בהם כדי לחייב את המדריכים ו/או בורסה גרף ו/או מי מטעמם בדבר נכונותם ו/או לנזק כלשהו אשר ייגרם לנרשם, ככל שייגרם, כתוצאה מהתקשרותו עם אותם גופים. הנרשם מוותר בזה על כל זכות תביעה עתידית כנגד המדריכים ו/או בורסה גרף ו/או ני מטעמם בקשר עם ההתקשרות כאמור. בחתימתי להלן, הנני מצהיר/ה כי קראתי את הכתוב בטופס הצטרפות זה וכי הדברים ברורים לי ומקובלים עלי , אין לי ולא יהיו לי טענות כלשהן בגין הדברים המופיעים ככתבם וכלשונם.
כל הזכויות שמורות, אין להעתיק, לצלם לשכפל או להפיץ קטעים מהקורסים והשיעורים, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא חלק מן התכנים או את כולם אלא באישור מפורש בכתב מחברת קו מנחה ו/או בורסה-גרף.

הגנת הפרטיות הגלישה באתר בורסה גרף והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שבורסה גרף ו/או צדדים שלישיים יבצעו פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה שלך והשימוש שאת עושה בשירותים, בין היתר באמצעות מיקומם וקריאתם של קבצי "עוגיות" (cookies – קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה "אלומות רשת"; web beacons – קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה יחודי ואמצעים דומים אחרים; אשר מטרתם בין היתר לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט והתאמת הפרסומות) או התכנים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. בורסה גרף נעזרת בצדדים שלישיים לצורך הפעלת שירותים מסוימים, דוגמת הצ'אט. בורסה גרף נעזרת בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילותך. כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילותך ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של בורסה גרף והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים, למשל בקישורים אלה:
http://www.google.com/intl/en/privacy
http://arti-media.net/advision/#!privacy .
אם את מעוניינת במידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד ניתן למנוע מצדדים שלישיים מסוימים להשתמש במידע כאמור, לחצי כאן http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp כמו כן, באפשרותך למצוא את ה-Cookies באמצעות הדפדפן שלך ולמחוק אותן, או לבחור להימנע מקבלת Cookies באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן [לדוגמא – אם את משתמשת במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר, תוכלי למצוא את ה – Cookies בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files.]. זכרי שנטרול ה - Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכלי לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים; לכך שלא נוכל להתאים לך פרסומות ותכנים; ולכך שלא נוכל לשמור את פרטיך על מנת לייתר עבורך את הצורך להזין שם משתמש וסיסמה באתר.


תמיכה טכנית מלאה תסופק בשיעור הראשון במהלך שעות הקורס. לאחר מכן תמיכה טכנית בשעות הפעילות (עד השעה 18:00) ובמייל במידת הצורך מעבר לכך.

אנו מתחייבים לספק את השירותים על הצד הטוב ביותר, לעבד ולרכז את המידע הטכני ולפעול לקיום תקין, רציף ואיכותי של הקורסים על פי הסילבוסים המפורסמים באתר. אנו מאחלים לך הצלחה ולמידה פורייה ונשמח לעמוד לרשותך בכל עת.


*ברצוני לקבל פרטים ממכללת מגמות על קורסים חדשים של אייל גורביץ'!